Is racisme strafbaar?Wetgeving rond racisme

Dit artikel moet nog verder worden uitgewerkt. Het ziet er naar uit dat de wetgever op dit gebied wijs heeft gehandeld en geen gedachtenpolitie heeft willen worden. Het is een mens toegestaan zichzelf of zijn “ras” superieur te achten, maar dit mag niet leiden tot discriminerende handelingen. In het volgende een overzicht van de wetgeving rond racisme.

  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) (1965)

https://wetten.overheid.nl/BWBV0002911/1972-01-09#VertalingNL

In Nederland staat dit verdrag bekend als het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR). Dit is een van de zeven mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties en is in 1969 in werking getreden. Artikel 1.1 van dit verdrag luidt:

“In dit Verdrag wordt onder „rassendiscriminatie” verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.”

Van groot belang is ook artikel 1.2 dat stelt dat dit verdrag niet van toepassing is op vormen van onderscheid tussen onderdanen en niet-onderdanen”.

En verder artikel 1.4 dat stelt dat tijdelijke maatregelen om bepaalde groepen te steunen niet als rassendiscriminatie worden aangemerkt.

  • De Belgische Antiracismewet (Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden) (1981)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1981073035

“Deze wet voert de verplichtingen uit opgelegd aan België door het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.” Hierin wordt dezelfde definitie van discriminatie gehanteerd als in bovengenoemd internationaal verdrag.

In Nederland heeft men geen aparte wet aangenomen om dit internationale verdrag te implementeren. De reden moet wel zijn dat men dit overbodig vond omdat dit verdrag toch automatisch geldt in Nederland. Daarnaast kan men zich ook op de volgende andere verdragen beroepen:

  • De Nederlandse grondwet

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/verbod-op-discriminatie

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen. Bijvoorbeeld op basis van hun geslacht of hun godsdienst. Lees meer hierover op de pagina Wat is discriminatie.

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen– en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag is op 4 november 1950 ondertekend in Rome. Het werd opgesteld binnen de Raad van Europa, in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

  • Nederland: Commissie Gelijke Behandeling.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie_gelijke_behandeling

De Commissie gelijke behandeling (CGB) was een door de Nederlandse overheid ingestelde commissie die zich bezighield met het bevorderen van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie. De commissie was ingesteld op grond van de Algemene wet gelijke behandeling uit 1994.

  1. België: Interfederaal Gelijkekansencentrum. https://nl.wikipedia.org/wiki/Unia_(Interfederaal_Gelijkekansencentrum)

            Unia[1], het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een Belgische onafhankelijke openbare dienst. Het Centrum werd onder de naam Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opgericht bij wet van 15 februari 1993, met als doel discriminatie te bestrijden.

  1. België: Liga voor de mensenrechten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liga_voor_Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw die “onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap” bestrijdt en baseert zich hiertoe op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.